top of page

ONS AANBOD

Sedert september 2014 werkt vzw Onze Kinderen met een nieuwe organisatiestructuur.
 

De oude opdeling in Centrum Integrale Gezinsbegeleiding (het residentiële luik)
en Diensten Integrale Gezinsbegeleiding (het ambulante luik)
werd ingeruild voor een samenspel van zeven clusters.
Elke cluster biedt één of meerdere modules aan, heeft een eigen profiel en omkadering
en telt één of meerdere afdelingen. 

 

Intern is er een permanente mogelijkheid tot vlot schakelen tussen afdelingen en clusters onderling, waardoor cliënten waar nodig een traject kunnen afleggen
binnen het hulpaanbod van de organisatie met oog voor continuïteit.
 

Daarnaast zorgen de overkoepelende ateljeewerking en de ondersteuningsmodule La Trao ervoor
dat het geheel ook hier meer is dan de som van de delen.

Kenter

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

Kenter biedt op verschillende manieren ondersteuning en intensieve begeleiding aan gezinnen met kinderen en jongeren uit de regio, waar het samenleven en de opvoeding moeilijk lopen.  


In elke begeleiding gaan we aan de slag met het gezin (contextbegeleiding).
We verkennen de noden en de hulpvragen, waarna we samen de doelstellingen van het begeleidingstraject opstellen. Indien wenselijk of nodig kan een kind of jongere aansluiten bij de groepswerking (dagbegeleiding). Beide vormen van begeleiding worden op elkaar afgestemd. We willen verbindend werken met ouders, kind of jongere en de context.

afdelingen :

modules :

Contextbegeleiding
Dagbegeleiding in Groep

omkadering :

Eric Maertens (coördinator)
eric.maertens@vzw-ok.be

Ambulante Jeugdhulp Roeselare

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

In de drie afdelingen van Ambulante Jeugdhulp Roeselare begeleiden we kinderen, jongeren en hun gezin, vertrekkend vanuit de hulpvragen van de context. In dialoog wordt een flexibel traject uitgewerkt en een begeleidings-pakket op maat samengesteld: contextbegeleiding kan worden aangevuld met dagbegeleiding (Trompet en Tuba) of tijdelijk verblijf in een leefgroep (Freem), voor een of meerdere kinderen uit het gezin.

Door middel van deze brede ondersteuning willen we de aanwezige krachten en de verbinding in het gezin versterken en ouders en kinderen handvatten aanreiken waardoor ze weerbaarder worden in het aanpakken van problemen. We verankeren wat goed loopt en we zetten in op het netwerk rond het gezin. 
We doen dit vanuit een open, aanklampende houding en een wederzijds engagement.  
We nemen niet over, de verantwoordelijkheid blijft bij de gezinnen.

afdelingen :

omkadering :

Griet Vynckier (coördinator)
contact

Frank Herpelinck (staf)

contact

modules :

Contextbegeleiding
Dagbegeleiding in Groep

Verblijf

Rafik

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

De thuisbegeleidingsdienst bevat 30 rechtstreeks toegankelijke context-begeleidingen. Deze begeleidingen worden ingeschakeld wanneer de basisbehoeften en de veiligheid van de kinderen voldoende gewaarborgd zijn.  Afhankelijk van de leeftijdsgebonden noden van het gezin richten we ons op: veiligheid, vertrouwen, hechting, responsiviteit, zorg, nadenken over je eigen denken en voelen en dat van andere mensen, sociale identiteit, eigen verantwoordelijkheid, individuele identiteit.

 

Het niet-rechtstreekse aanbod bestaat uit  8 kortdurende intensieve contextbegeleidingen en wordt hoofdzakelijk ingezet als uitstroom van jongeren die in de gemeenschapsinstelling De Zande verblijven. We richten ons naar jongeren tussen 14 en 18 jaar en hun context die wonen in West- en Oost-Vlaanderen en waarbij hun woonplaats valt binnen het gerechtelijk arrondissement Brugge, Kortrijk, Ieper, Veurne, Gent en Oudenaarde. De begeleiding start terwijl de jongere nog in De Zande verblijft.

omkadering :

Nele Boeve (coördinator)

contact

Frank Herpelinck (staf)

contact

modules :

Contextbegeleiding
Intensief Kortdurende Contextbegeleiding

Jeugdhulp Roeselare

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

In de Cluster Jeugdhulp Roeselare ontvangen we kinderen en hun context die zich in een VOS bevinden en waar langdurig verblijf aangewezen is. De instroom-leeftijd is bij voorkeur beneden de 14 jaar.

In de cluster streven we ernaar om voor elk van de kinderen een plaats te creëren waar ze mogen zijn en dat, wat voor hen belangrijk is, zich kan realiseren.

We stimuleren de individuele ontwikkeling op maat, de interesses en talenten van de jongere.

De werking is eerder gezinsvervangend (zo lang als nodig) en integraal (kan indien noodzakelijk alles overnemen (school, basiszorg, medische zorg). Ouders en context worden elk volgens eigen draagkracht en op eigen tempo respectvol betrokken in het begeleidingsproces. Er is afbouw van de residentiële hulpverlening mogelijk door te schakelen naar contextbegeleiding binnen de cluster.

afdelingen :

modules :

Contextbegeleiding

Verblijf

omkadering :

Jonas Verbauwhede (coördinator)
contact

Adelheid Commeyne (staf)

contact

Jeugdhulp Zelfstandigheid

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

De cluster JHZ groepeert de begeleidingen die gericht zijn op zelfstandig worden en wonen. Het doelpubliek bestaat uit jongeren vanaf 16 jaar tot en met 20 jaar.

 

 De afdeling in Rumbeke, Het Klinket, heeft 9 studio’s ter beschikking voor KT en ruimte voor 14 modules CBAW.

De Komma, de afdeling in Ingelmunster, zet 6 studio’s in voor KT en heeft 9 modules CBAW. 

 

Jongeren kunnen starten met de module KT en wanneer ze eraan toe zijn naadloos overgaan naar de module CBAW. Een module KT niet gevolgd door CBAW is eveneens mogelijk. De module CBAW kan ook direct ingezet worden.

 

Welk traject gevolgd wordt, is steeds het resultaat van samenspraak met alle betrokken partijen.

afdelingen :

modules :

Contextbegeleiding

Traingscentrum Kamerwonen
Contextbegeleiding Autonoom Wonen

omkadering :

Nele Boeve (coördinator)
contact

Adelheid Commeyne (staf)

contact

Nathalie Laceur (staf)

contact

Log-in

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

Log-In is een centrum voor trajectbegeleiding.

Vanuit individuele trajecten proberen we de jongeren in verbinding te stellen met zichzelf en zijn of haar leefomgeving.
Hierbij maken we gebruik van een gedifferentieerd aanbod waar contextbegeleiding de rode draad is. Indien nodig kan verblijf ingezet worden als aanvullende ondersteuning. Door ons flexibel aanbod kunnen we inzetten op de continuïteit van de zorg, waar vraaggericht werken centraal staat.

Bij aanvang starten de jongeren in de leergroep waarbij de (leer)groep dient ter ondersteuning van het individu. Vanuit de verantwoordelijkheid van de jongeren, voor zichzelf en de groep, werken we naar een traject op maat. Dit vereist een werking met een sterk doorgedreven mogelijkheid tot participatie op individueel en gemeenschappelijk vlak.
Binnen ieders kunnen en aankunnen kan er ingezet worden op een studio werking en/ of via het systeem van autonoom wonen.

Log-In haalt zijn inspiratie vanuit het ervaringsgericht leren, die in alle facetten van de werking aanwezig is.

modules :

Contextbegeleiding

Verblijf

Contextbegeleiding Autonoom Wonen

omkadering :

Tonio Adyns (coördinator)
contact

Nathalie Laceur (staf)

contact

La Trao

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

La Trao staat voor een ervaringsgerichte benadering van cliënten in het algemeen en de ‘moeilijk begeleidbare’ gezinnen in het bijzonder.

 

Het aanbod omvat meerdaagse duo-tochten adolescent-contextfiguur in het buitenland (Classic), meerdaagse gezinstochten dichter bij huis voor gezinnen met lagere schoolkinderen (Junior) en korte ervaringstrajecten van één of twee dagen voor jongere-begeleid(st)er (K.E.T.). 

Deelnemers vertrekken zonder notie van bestemming noch inhoud van de opdrachten. De focus ligt steeds op het verbindend-relationele : herstellen, versterken of verduidelijken.  

Met een gestructureerde toeleiding, dagelijkse coaching gesprekken tijdens de tocht en transfergesprekken achteraf wordt de continuïteit gewaarborgd binnen het hulpverleningstraject.

 

La Trao staat open voor alle cliënten van onze organisatie, maar ook voor externe instroom. Er dient wel steeds een hulpverleningsproces lopende te zijn.

modules :

Ondersteuningsmodule

omkadering :

Paul Paepe (coördinator)
contact

bottom of page